Eines de l'usuari

Eines del lloc


curs_d_acces_directe_als_cfgm_cam

Curs d'Accés directe als CFGM (CAM)

Aquests estudis permeten a les persones que els superen l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

Les matèries del curs s'estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), àmbit social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE).

Poden accedir-hi les persones que no posseeixen els requisits per accedir als cicles formatius de grau mitjà de formació professional, als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o als cicles formatius de grau mitjà d'ensenyaments esportius i que, com a mínim, tenen 16 anys l'any d'inici d'aquest curs.

L'alumne/a pot participar en la prova d'accés

Es podrà repetir una sola vegada sense reserva de plaça.

Estructura

Matèries hores Àmbit
Comunicació en llengua catalana 2 COM
Comunicació en llengua castellana 2 COM
Llengua anglesa 2 COM
Ciències socials i ciutadania 1 SOC
Matemàtiques 2 CTE
Tecnologia/Naturals 2 CTE
Ciències de la Naturalesa 2 CTE
Tutoria i orientació1 no avaluable
14

Té una durada de 429 hores, més una hora setmanal de tutoria.

Qualificació

Tres avaluacions i la final. La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10.

Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascuna de les matèries per realitzar la mitjana.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels àmbits expressada amb 2 decimals, i serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se'n faci la mitjana.

Accés

La superació d'aquest curs té els efectes següents:

-Accés directe a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial.

-Exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l'alumnat haurà de superar).

-Exempció de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.

Preu

Es tracta d'un ensenyament públic i gratüit.

Caldrà satisfer una quota de material de 30€.

Horari curs 23 24

(Orientatius per al curs 24 25)

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
CAM 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-21:00 16:00-20:30 15:30-19:00 Carme Badia


Persona de contacte per a la informació i l'orientació sobre el curs de preparació, les proves d'accés i els estudis:

Pere Ribas / pere.ribas@cfavalles.org

curs_d_acces_directe_als_cfgm_cam.txt · Darrera modificació: 06/07/2024 00:52 per montse