Eines de l'usuari

Eines del lloc


oferta_formativa:competic

COMPETIC Competències Bàsiques en TIC per a la Formació de Persones Adultes

Els ensenyaments d'informàtica tenen com objectiu facilitar l'adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S'imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3.

Nivell inicial d'informàtica (COMPETIC Inicial)

Curs COMPETIC inicial

El nivell inicial d'informàtica (COMPETIC inicial) s'adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Les competències que es treballen en aquest nivell són les següents:

Nivells usuari d'informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3)

Els diferents nivells usuari d'informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l'ordinador, del tractament de textos, de l'ús del correu electrònic i de la cerca d'informació per Internet, el civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so. Les competències que es treballen als diferents nivells són les següents:

Curs COMPETIC 1

Curs COMPETIC 2

Curs COMPETIC 3

Equivalència entre els certificats de competència digital (COMPETIC) de l'educació de persones adultes i els certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

a) El certificat de competència digital de l'educació de persones adultes del nivell COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.

b) El certificat de competència digital de l'educació de persones adultes del nivell COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.

c) El certificat de competència digital de l'educació de persones adultes del nivell COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC, en relació amb les competències que hi consten com a aptes, que han de ser dues com a mínim.

NORMATIVA:

Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments d'informàtica d'aplicació als centres i aules de formació de persones adultes, que depenen del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults (DOGC núm. 6614, de 2.5.2014)

Ordre ENS/290/2013, de 12 de novembre, per la qual s'estableix l'equivalència entre els certificats de competència digital (COMPETIC) de l'educació d'adults i els certificats de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) (DOGC núm. 6508, de 25.11.2013)

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Persona de contacte per a la informació i l'orientació sobre els cursos de COMPETIC:

Érika Fernández / erika.fernandez@cfavalles.org

oferta_formativa/competic.txt · Darrera modificació: 22/10/2019 23:34 per montse